- Hodnocení, posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 100/2001 Sb.; oprávněná osoba MŽP 

    - Ochrana ovzduší, rozptylové studie a odborné posudky podle zákona č. 86/2002 Sb.; autorizovaná osoba MŽP 

    - IPPC, zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, zpracování žádostí o vydání     integrovaného povolení a odborná vyjádření; odborná způsobilost MŽP a MZe

    - Soudní znalec – ochrana a tvorba krajina a životního prostředí 

    - Ekologické audity podle zákona č. 92/1992 Sb.

    - Odborné posudky, plány snižování emisí u zdroje znečištění ovzduší, provozní řády, POH Hodnocení rizik